آزمایش فناوری تبدیل سخن به متن برای المپیک ناشنوایان

عنوان خبری که مطرح می‌کنیم: «آزمایش فناوری تبدیل سخن به متن برای المپیک ناشنوایان» است. این خبر در ۷ فوریه ۲۰۲۳ در وبسایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی عبارتند از:
障害(しょうがい)shougai، معلولیت یا ناتوانی
手話(しゅわ)shuwa، زبان اشاره یا زبان ناشنوایان