کوسوده - طرح اردک های ماندارین و امواج روی ساتن مشکی طرحدار

این کیمونو در نیمه دوم قرن هفده درست شده است. آن زمان دوران صلحی بود که وضع مردم شهر در آن بهتر شد و مد کیمونو شکوفا شد و به قله های جدیدی رسید. بسیاری از کتاب ها با نمونه طرح های متنوع چاپ شدند که مردم هنگام سفارش دادن کیمونوهای خاص برای خودشان از آنها استفاده می کردند. قوس پویای این طرح در الگوهایی که در آن کتاب ها دیده می شد رایج بود.

کوسوده - طرح اردک های ماندارین و امواج روی ساتن مشکی طرحدار