جشن و شادی زیر شکوفه ها

این جفت پرده تاشوی اوایل قرن هفدهم، شرکت کنندگان در جشنی را نشان می دهد که زیر شکوفه های گیلاس از بهار لذت می برند. زن هایی را می بینیم که مانند مردان لباس پوشیده اند و نمایش های محبوب آن زمان را اجرا می کنند. این جشن زنانه ی دیدن شکوفه ها احتمالا به دستیابی به صلح پس از سالها جنگ داخلی اشاره دارد.

جشن و شادی زیر شکوفه ها