دروازه اصلی اقامتگاه فئودال ایکِدا

این سازه فاخر چوبی با یک سقف سفالی بزرگ و اتاق های نگهبانی متصل به دو سمت آن، دروازه اصلی اقامتگاه خاندان فئودال ایکدا در شهر ادو بوده است که اکنون تبدیل به توکیو شده است. طراحی و بزرگی آن تنها برای بالاترین مقام های فئودال ها ممکن بوده است. اقامتگاه اصلی تخریب شده است و اکنون تنها دروازه آن باقیست.

دروازه اصلی اقامتگاه فئودال ایکِدا