آینه برنزی با طرح خدایان و اژدها
(Daryukyo)

شاهکارهنری که در برنامه ی امروز معرفی می کنیم یک آینه ی برنزی است که در قرن چهارم میلادی ساخته شده است. آینه ها این قدرت را دارند که چهره ی انسانها را بازتاب کنند و یا از آن برای افروختن آتش استفاده شوند و در زمانهای باستان به آنها بعنوان اشیای مقدس نگریسته می شد. آینه های بسیاری که از چین به جزایر ژاپن وارد می شدند، بعنوان نشانه های قدرت واعتبار شناخته شدند و بعنوان اشیای خاکسپاری در آرامگاه افراد پرقدرت و سرشناس دفن می شدند. آینه ای که امروز با آن آشنا می شویم نیز در یک آرامگاه باستانی گنبدی شکل یافته شده است اما در مجمع الجزایر ژاپن و به شیوه ی آینه های چینی ساخته شده است. این آینه که قطر آن 44.5 سانتیمتر است بر اساس استاندارد آینه های شرق آسیا، آینه ی بزرگی محسوب می شود و با مهارت بسیار زیادی ریخته گری شده است. آینه هایی که این آینه با الهام از آنها ساخته شده، نشان دهنده ی جهان خدایان بر اساس اعتقاد مردم چین بودند. اما صنعتگران ژاپنی که با این اعتقاد آشنایی نداشتند معنی نشانه های روی آینه های ساخت چین را درک نمی کردند و در عوض این طرحها را به سلیقه ی خودشان تغییر می دادند. این آینه، شیئی است که تاریخچه ی تحولات فرهنگی در آسیای شرقی در دوران باستان را تا حدودی روشن می کند.