بادبزن تاشو متعلق به کاهن زن جزیره آمامی اوشیما
(Kamiougi)

این بادبزن تاشوی بزرگ بیش از یک متر عرض دارد. هر دو طرف بادبزن به زیبایی تزیین شده است. در طرف جلویی بادبزن، نقش خورشید و دو ققنوس افسانه ای نقاشی شده در حالی که پشت بادبزن تصویر ماه را در میان چند گل و پروانه نشان میدهد. این بادبزن از پادشاهی ریوکیو برجا مانده است که یک رشته از جزایر در جنوب ژاپن بودند. (این جزایر در قرن نوزدهم میلادی به ژاپن ملحق شدند و اوکیناوای امروزی را تشکیل می دهند.) این بادبزن در کارگاه سلطنتی ساخته شده و یکی از هدایایی بوده که شاه برای مراسم مذهبی به زنان کاهن می داده است. در پادشاهی ریوکیو، اعتقاد بر این بود که زنان، با قدرت روحانی ای که در اختیار دارند از مردان محافظت می کنند و شخص شاه توسط ملکه مورد حفاظت و مراقبت قرار دارد. بعلاوه، ملکه بر فعالیتهای دینی نظارت میکرد و یک زن کاهن در هر جزیره و روستا برای خدمت به خدایان منصوب میشد. این بادبزن نشانه ای از نقش مهم این زنان بود. نقش خورشید روی بادبزن نشانه ی شاه و نقش ماه نشانه ی ملکه است. بعلاوه بادبزن یک وسیله ی مقدس بشمار می آمد که سمبل قدرت خدایان بود.