منظره به سبک آب مرکب شکسته – اثر سه شوو
(Haboku Sansuizu)

این نقاشی که به "منظره" شهرت دارد، یک نقاشی با تکنیک آب مرکب اثر سه شوو یکی از هنرمندان قرن پانزدهم میلادی در ژاپن است. این نقاشی در واقع تنها بخش پایینی یک اثر را پر میکند. دو سوم از فضای این اثر، در قسمت بالا، با نوشته پر شده است. این نوشته ها شامل 6 قطعه شعر است که راهبان آیین ذن آنها را سروده اند. سه شوو نیز متنی را در قسمت میانی این اثر نوشته و در آن از تجربیات سفر به چین، تعلیم گرفتن در آنجا زیر نظر نقاشان درباری و افکار او در باره ی استادانش گفته است. با دنبال کردن گامهای سه شوو در آفریدن این اثر، دورانی را کشف میکنیم که در آن راهبان آیین ذن نقش فرهنگی بسیار بزرگی را در ژاپن ایفا کرده اند. هنر نقاشی با آب مرکب در معابد آیین ذن شکوفا شد جایی که در آن به تمامی زندگیِ روزمره به عنوان عملکرد به وظایف مذهبی نگریسته می شد. سه شوو نیز یک راهب آیین ذن بود و شاعرانی که اشعار خود را روی اثر او نوشتند نیز همه از راهبان مشهور و عالی رتبه ی آن زمان بودند. این اثر گواهی است بر وجود مبادلات فکری عمیق و غنی که در آن زمان میان راهبان آیین ذن وجود داشته است.