بخش کویا از مجموعه اشعار کوکین واکاشو، طومار شماره 19
(”Kokin Wakashu "Koyagire)

ژاپن در قرن های دهم و یازدهم میلادی پدیده های فرهنگی ممتاز و متمایزی را بر پایه ی نفوذ فرهنگ چینی خلق کرد. "کوکین واکا شو" یا "گلچین اشعار قدیمی و نوی واکا" که به سبک شعر ژاپنی واکا نوشته شده یکی از محصولات فرهنگی این دوران تاریخی است. در آن زمان بهترین راه برای نوشتن واکا استفاده از الفبای هیراگانا بود که با ساده سازی علامت های زبان چینی ابداع شده بود. اثری که در این برنامه معرفی می شود، بخشی از یک نسخه ی کوکین واکا شو متعلق به قرن یازدهم میلادی است. این اثر را نقطه ی اوج خوشنویسی با حروف هیراگانا می خوانند. این خوشنویسی که با یک قلم موی ظریف و بر روی یک کاغذ براق و دارای رگه های میکا نوشته شده است، شامل چند ده، خط نوشته ی متصل به یکدیگر و زیباست که بطور عمودی و از بالا به پایین نوشته شده اند. گفته می شود که خالق این اثر خوشنویسی، از طبقه ی اشراف بوده و این متن به عنوان طرح اولیه برای هجابندی الفبای هیراگانا بکار رفته که امروزه در ژاپن مورد استفاده قرار می گیرد. ما در این برنامه به یک دوره ی تاریخی در ژاپن می پردازیم که طی آن طومارهای خوشنویسی شده برای دسترسی آسان به قطعات کوچکتری بریده می شدند. همچنین با زیبایی خوشنویسی به سبک ژاپنی آشنا خواهید شد.