بالاپوش جین-بائوری برای روی زره با پارچه ی پشمی قرمز و طرح داس های ضربدری
(Jin-baori Shojo-hi Rashaji Chigai-kamamon)

نبردهای فراوانی از نیمه دوم قرن پانزدهم تا قرن هفدهم میلادی در سراسر ژاپن در گرفت. جنگجویان آن دوران برسر انتخاب لباس های رزم جالب توجهی که می توانست آنها را در میدان نبرد از دیگران متمایز کند، با هم رقابت داشتند. به ویژه فرماندهان جنگ بالاپوش های خیره کننده ای بنام "جین بائوری" یا بالاپوش رزم به تن میکردند تا در میدان نبرد مورد توجه قرار گیرند. بالا پوش رزم قرمز رنگی که در این برنامه معرفی می شود دارای یک طرح برجسته از دو داس ضربدری در پشت آن است. در جلوی آن نیز طرحی از دروازه یک معبد شینتو دیده میشود که نشان دهنده خواست شخصی جنگجو برای حمایت و محافظت از سوی خدایان است. پارچه پشمی اروپایی به کار رفته در این بالاپوش با یک نوع رنگ گرانبها رنگ آمیزی شده و به احتمال بسیار از راه معاملات بازرگانان پرتغالی وارد ژاپن شده است. استفاده از چنین پارچه های قیمتی نیز نشانه ای از قدرت صاحب بالاپوش به شمار می آمده است. ما به وسیله این بالاپوش ها با طبع ظریف و جلوه های زیباشناسی جنگجویانی آشنا می شویم که در دورانِ نبردهای شدید، در میدان رزم می جنگیدند.