«کونرون» ماسک کنده کاری شده چوبی برای نمایش گیگاکو
(Gigaku Men Konron)

گفته می شود که گیگاکوو، کهن ترین هنر نمایشی به ثبت رسیده در ژاپن، در قرن هفتم میلادی از جنوب شرقی چین به ژاپن منتقل شده است. ماسک های چوبی در نمایش گیگاکوو استفاده می شدند. در این برنامه، از میان شخصیت های گوناگونی که این ماسک ها به تصویر می کشیدند، شخصیتی به نام کونرون را معرفی می کنیم. ماسک کونرون که متعلق به یکی از مجموعه های نگهداری شده در موزه ی ملی توکیو می باشد، با چشمانی از حدقه بیرون زده و دندان های نیش نوک تیز بیرون آمده از دو طرف دهان فراخ آن، چهره ای همانند یک دیو هولناک دارد. اما در اجرای نمایش، نقش این ماسک به سبک کمدی اجرا می شده است تا تماشاگر را به خنده اندازد. استفاده از ماسک در فرهنگ های سراسر جهان دیده می شود و به ویژه در آسیا تا به امروز نیز ادامه داشته است. اما از ماسک های قدیمی تنها تعداد کمی برجای مانده اند. این ماسک های گیگاکوو در قرن هفتم میلادی در مراسمی برای پایان کار بازسازی معبد هوریووجی بعد از یک آتش سوزی، مورد استفاده قرار گرفته اند و گفته می شود که قدیمی ترین ماسک های چوبی بر جا مانده در سراسر جهان هستند. مبدا تاریخی نمایش گیگاکوو هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد اما می توان تاثیر آن را در برقراری ارتباط بین سرزمین های دورافتاده در آن سوی اقیانوس ها احساس کرد.