درختان کاج - اثر هاسه گاوا توهاکو
("Hasegawa Tohaku "Shorinzubyoubu)

این شاهکار هنری نشانگر نقطه ی اوج نقاشی آب مرکب ژاپنی است. این نقاشی که با مرکب سیاه کشیده شده است درختان کاج را با کوه های پوشیده از برف در پس زمینه ی آن نشان می دهد. این نقاشی که در نگاه اول شبیه به توده ای از خطوط سیاه رنگ دیده می شود، با اندکی فاصله گرفتن از آن، برگ های سوزنی درخت کاج را به تصویر می کشد. و اگر باز هم دورتر بروید، بیشه زاری از درختان کاج را درتصویر خواهید دید. هنرمند تنها در یک روند بسیار ساده و با کمترین تلاش توانسته است با موفقیت، زیباترین اثر را ایجاد کند و حتی یک فضای مه آلود را در تصویر به وجود بیاورد.