شما و ژاپن

شما و ژاپن

این برنامه پیوندی میان شنوندگان خارجی و ژاپن برقرار می کند و به آنها اجازه می دهد درک عمیقتر و بهتری از این کشور داشته باشند. شنوندگان پیام ها و سوالات خود را به سرویس رادیویی NHK WORLD-JAPAN می فرستند و افکار خود را درباره این کشور با ما در میان می گذارند و می گویند که دوست دارند بیشتر درباره چه موضوعاتی بشنوند. ما این افراد و ایده هایشان را دراین برنامه به دیگر شنوندگان معرفی می کنیم و به برخی از آنها پاسخ می دهیم.