توکیوی لذیذ

توکیوی لذیذ

«توکیوی لذیذ» برنامه ای است که روی مواد غذایی ژاپنی موجود در بازارهای عمده فروشی مواد غذایی سمبلیک در توکیو تمرکز می کند، که انواع غذاهای تازه از سراسر کشور در آنها جمع شده است.