شنیدنی هایی از گوشه و کنار ژاپن

شنیدنی هایی از گوشه و کنار ژاپن

با بهره گیری از شبکه سراسری ان اچ کی، این برنامه به معرفی جاذبه های ژاپن با موضوعات گوناگون فرهنگی، اجتماعی و نحوه زندگی مردم در نقاط مختلف این کشور ازهوکایدو تا اوکیناوا می پردازد.