ماتئوش مایوفسکی: کارمند یک عینک فروشی
فرهنگ نامه مشاغل ژاپن، پنجره ای به زندگی مردم سراسر دنیا که ژاپن را به عنوان محل کار خود انتخاب کرده اند. این بار یک مرد جوان از لهستان را ملاقات می کنیم که در یک عینک فروشی در کیتاکیوشو کار می کند.
ماتئوش در یک عینک فروشی کار می کند. او می خواهد با کارش به مردم کمکی کرده باشد.
ماتئوش و رفیق همکارش
ماتئوش می گوید که می خواهد با توجه کردن به نیازها و اولویت های مشتریان آن ها را راضی کند.