معرفی نوشیدنی ساکه به جهان
در برنامه «فرهنگ نامه مشاغل»، روی کارگران خارجی تمرکز می کنیم. در این قسمت به شهر تامبا در غرب ژاپن در استان هیوگو سر می زنیم تا نگاهی به زندگی روزمره کلی کامینسکی بیندازیم، یک زن آمریکایی که عاشق گرفتن عرق برنج و درست کردن ساکه است.
کلی کامینسکی در یک عرق گیری ساکه در شهر تامبا در استان هیوگو کار می کند.
کلی (چپ) می خواهد ساکه را به مردم سراسر جهان معرفی کند، یاشیما کورئی رئیس (راست) بر کار این کارگاه مدیریت می کند.
کلی از دوستی با همکارانش در کارخانه عرق گیری لذت می برد.