فرهنگ نامه مشاغل

فرهنگ نامه مشاغل

در برنامه «فرهنگ نامه مشاغل»، روی کارگران خارجی تمرکز می کنیم و نقطه نظرات آنها درباره شغل و محل کارشان را جویا می شویم.