نجات با رادیو: اندونزی
توتورا رادیو یک ایستگاه محلی رادیویی است که در سولاوسی راه اندازه شده است، جزیره ای در اندونزی که در سال ۲۰۱۸ در زلزله آسیب جدی دید. این ایستگاه با هدف ارائه اطلاعات درباره بازسازی این منطقه در ابتدای راه اندازی از طرف سازمان غیرانتفاعی ژاپنی FMYY مورد حمایت قرار گرفت. اف ام وای وای که بعد از زلزله بزرگ ۱۹۹۵ هانشین آواجی تاسیس شد مشغول ارائه خدمات رادیویی چند زبانه در شهر کوبه در غرب ژاپن بوده است. این رادیو با استفاده از تجارب خود به عنوان یک ایستگاه رادیویی در یک جامعه آسیب دیده از بلایای طبیعی به مدت ده سال مشغول کار با اندونزی بوده است؛ کشوری که از لحاظ طبیعی بلاخیز است. این قسمت نگاهی به داستان مردم ژاپن و اندونزی می اندازد که با اداره یک ایستگاه محلی رادیویی به دنبال بازسازی هستند. این برنامه اولین بار ۱۳ اوت ۲۰۲۰ پخش شده است.
توتورا رادیو پخش در روستای کاراوانا در سولاوسی را آغاز کرده است.
هیبینو جون ایچی (راست) مدیر FMYY از افتتاح این رادیوی محلی اندونزی حمایت کرده است.
سوکیمان موهتر پراتومو که در جاوه یک رادیوی محلی را اداره می کند نیز برای کمک آمده است.
دووی کوریناواتی یکی از اعضای موسس رادیو توتورا در حال مصاحبه با روستاییان