در کنار هم

در کنار هم

در کنار هم کار و تلاش کردن. داستان های الهام بخشی از مردم ژاپن که برای حل مسائل و خلق فرصت های نو در کنار جوامع کشورهای در حال توسعه کار می کنند

>>>این ویدیو در بخش «بر حسب تقاضا» نیز موجود است. <<<