سفرهایی در ژاپن

سفرهایی در ژاپن

جنبه ای متفاوت از ژاپن را تجربه کنید. با افراد محلی دیدن کنید و سنت ها و فرهنگ هایی را کشف کنید که در هیچ کتابچه راهنمایی پیدا نمی شود!

>>>این ویدیو در بخش «بر حسب تقاضا» نیز موجود است. <<<