میزبان ها

میزبان ها

پیش از بازیهای المپیک و پارالمپیک توکیو، بسیاری از شهرهای ژاپن به عنوان «شهر میزبان» کشورها و مناطق شرکت کننده در این بازیها ثبت نام کرده اند. در این برنامه روی تبادلات بین المللی در سراسر ژاپن تمرکز خواهیم کرد.