آشتی با پدرم
در این برنامه با کورویی آکیو ملاقات می کنیم، مردی که همیشه از پدرش متنفر بوده است. پدرش وقتی که از جنگ جهانی دوم برگشت مثل یک کالبد خالی و بی روح شده بود. حالا ۳۱ سال بعد از فوت پدرش ما یک تابستان با آیکو همراه شدیم تا در جستجو برای درک زخم های روحی به جا مانده پدرش از جنگ را دنبال کنیم. این برنامه اولین بار ۱ مارس ۲۰۲۲ پخش شده است.
کورویی آکیو، ۷۲ ساله، به مزار پدرش سر می زند. رابطه او با پدرش که یک سرباز جنگ بوده او را آزار می داد.
کورویی جایی را برای دور هم جمع شدن خانواده های سربازان سابق جنگ ایجاد کرده است. در این مکان اسناد مختلفی از سربازان سابق که در جنگ زخم های روحی برداشتند به نمایش گذاشته شده است.
ویدیویی از پدر مرحوم کورویی. او که قادر نبود با نوه هایش صحبت کند بین خنده های بلند اعضای خانواده سکوت کرده بود.
آلبومی از عکس های پدر کورویی در طول دوران خدمت که از خانه قدیمیشان پیدا کرده است. در این آلبوم عکس هایی بود که کورویی هرگز قبلا ندیده بود.