خانه اشتراکی، زندگی مشترک
در این قسمت داستانی از استان فوکوئوکا واقع در منطقه کیوشو در غرب ژاپن خواهیم داشت. «هاتاکه نو ایه» یا «خانه مزرعه ها» یک خانه اشتراکی برای افراد دارای معلولیت است. چنین خانه هایی در ژاپن کم هستند. تمام چهار ساکن جوان آن دارای معلولیت شدید هستند که حتی در ارتباط برقرار کردن آنها هم مشکل دارند و نیازمند مراقبت دائم هستند. این برنامه زندگی این چهار نفر و کسانی که از آنها مراقبت می کنند را دنبال می کند. این برنامه اولین بار ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.
میزونو هیکاری دو سال است در این خانه زندگی می کند. او که دچار فلج مغزی است بیشتر عمرش را یا خانه بوده یا در بیمارستان و با انسان های دیگر تعامل چندانی نداشته است.
پدر هیکاری کسی بود که در اصل تاسیس این خانه به فکرش رسید و برای آن تلاش کرد. هدف او فضایی بود که آدم ها بتوانند با هم ملاقات کنند و نتیجه ای مثبت خلق کنند.
زن های محله قبل از ناهار سر می رسند. این داوطلبان که دستمزد می گیرند «خدمتکاران» خوانده می شوند و به نوبت کارهای خانه مثل پخت و پز و شستن ظرف ها را انجام می دهند.
فوکاگاوا یوسِی از ساکنان تازه وارد این خانه است. برخورد با افراد دیگر باعث رشد شخصی این چهار ساکن جوان اینجا می شود.