عبور از پیچ و خم مشکلات
در این قسمت به یک شرکت اتوبوسرانی می رویم که در اثر کووید-۱۹ ضربه سختی خورده است. مدیران باید برای تعدیل بخشی از نیروها تصمیم های سختی می گرفتند. کسانی که باقی ماندند هم باید با کاهش درآمدشان سر می کردند. در این برنامه به مدت شش ماه اعضای این شرکت را در سختی هایشان دنبال کرده ایم. این برنامه اولین بار ۱ دسامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.
این شرکت اتوبوس کرایه ای در استان فوکوئوکا مسقتر است. گروه های تور از چین که بیش از ۴۰ درصد درآمد آن را تشکیل می دادند همه سفرهای خود را لغو کرده بودند.
کائیه دا تسوکاسا مدیر عامل شرکت هر روز برای وام جور کردن به بانک ها زنگ می زد. کارمندانی که با شرکت مانده اند در کنار کار در اینجا به مشاغل پاره وقت ادامه می دهند تا خرج زندگیشان را بدهند.
خانم ناکاگاوا کائوری، راننده اتوبوس، برای جبران کسری کاهش تورها به دنبال پیدا کردن راهی برای ارائه خدمات جدید توسط شرکت است.