سرگذشت یک گیکو در نارا
داستان هایی درباره مردم، داستان هایی درباره زندگی. برنامه «شهر به شهر» شرح حال هایی صمیمانه از مردم گوشه و کنار ژاپن ارائه می کند، که هر کدام مشغول زندگی های هزار رنگ خود و پربار کردن زندگی دیگران هستند. این قسمت یک گِیکو در نارا پایتخت باستانی ژاپن در غرب این کشور را معرفی می کند. گیشا، که در منطقه کانسای از جمله نارا گیکو نامیده می شود، زن هایی هستند که مشتریان را با اجرای ترانه های سنتی، رقص و نواختن ساز سنتی سه سیمی شامیسن سرگرم می کنند. در این قسمت نگاهی به زندگی یک گیکو در شهر نارا به نام کیکونو می اندازیم که در تلاش برای زنده نگه داشته این سنت برای نسل های آینده است.
کیکونو سالها در شهر نارا به عنوان گیکو کار کرده است.
کیکونو (چپ) در حال انتقال مهارت هایی که خود از ارشدهای خود آموخته به تازه کاران است.
کیکونو (وسط) در حال اجرا روی سن با شاگردانش