عبیر باندک / هم بنیان گذار Tech2Peace
عبیر باندک فلسطینی یک سمینار برای جوانان اسرائیلی و فلسطینی راه انداخت تا از طریق پروژه های فناوری محور با هم تعامل کنند و تلاش هایش را برای تعمیق درک مشترک ادامه می دهد. ما با بندک درباره احتمالات جدید برای حل مشکلات قومی مصاحبه کردیم. این برنامه اولین بار ۱۰ مارس ۲۰۲۲ پخش شده است.
عبیر باندک (Abeer Bandak) / هم بنیان گذار Tech2Peace