عبیر باندک / هم بنیان گذار Tech2Peace
عبیر باندک فلسطینی یک سمینار برای جوانان اسرائیلی و فلسطینی راه انداخت تا از طریق پروژه های فناوری محور با هم تعامل کنند و تلاش هایش را برای تعمیق درک مشترک ادامه می دهد. ما با بندک درباره احتمالات جدید برای حل مشکلات قومی مصاحبه کردیم.
عبیر باندک (Abeer Bandak) / هم بنیان گذار Tech2Peace