یاسویی هیرومی / عکاس خبری
یاسویی هیرومی عکاس خبری ۲۰ سال در افغانستان زندگی کرده است. از جمله کارهای او می توان به ایجاد یک مدرسه رایگان برای کودکان و یک کارگاه صنایع دستی برای زنان اشاره کرد. در این قسمت با یاسویی صحبت می کنیم که زندگیش را وقف مردم افغانستان کرده است. این برنامه اولین بار روز ۱۳ ژانویه ۲۰۲۲ پخش شده است.
یاسویی هیرومی / عکاس خبری