یاسویی هیرومی / عکاس خبری
یاسویی هیرومی عکاس خبری ۲۰ سال در افغانستان زندگی کرده است. از جمله کارهای او می توان به ایجاد یک مدرسه رایگان برای کودکان و یک کارگاه صنایع دستی برای زنان اشاره کرد. در این قسمت با یاسویی صحبت می کنیم که زندگیش را وقف مردم افغانستان کرده است.