سینتیا چوی / هم بنیان گذار Stop AAPI Hate، سازمانی برای مبارزه با جرایم نفرت علیه اقلیت آمریکایی های آسیایی تبار
سازمان Stop AAPI Hate در سال ۲۰۲۰ برای مقابله با افزایش جرائم ناشی از نفرت علیه آمریکایی های آسیایی تبار و یا دارای اصالت جزایر اقیانوس آرام در بحبوبه همه گیری جهانی ویروس کرونا در آمریکا تاسیس شد. این سازمان در جمع آوری و گزارش دهی داده های مربوط به حوادث ناشی از نفرت علیه این اقلیت ها فعال بوده تا در مورد این مسئله نادیده گرفته شده اطلاع رسانی کند. ما با سینتیا چوی، هم بنیانگذار این سازمان صحبت کردیم تا وضعیت این گونه جرائم و اقدامات لازم برای آینده را جویا شویم. این برنامه اولین بار۹ سپتامبر ۲۰۲۱ پخش شده است.
سینتیا چوی / هم بنیان گذار Stop AAPI Hate، سازمانی که قصدش جلوگیری از نفرت نسبت به آمریکایی های آسیایی تبار و دارای اصالت جزایر اقیانوس آرام است.