گفتگوی صریح

گفتگوی صریح

صریح و عمیق. مصاحبه هایی برای کاوش ذهن و انگیزه های رهبران، افراد دارای بینش، هنرمندان و کارآفرینانی که در حال تغییر دادن جهان ما هستند.

>>>این ویدیو در بخش «بر حسب تقاضا» نیز موجود است. <<<