ده سال در کنار هم اما بدون حمایت قانون
زوج های همجنس دو ملیتی (ژاپنی و غیر ژاپنی) در ژاپن زندگی می کنند که خارج از کشور با هم ازدواج کرده اند. آنها با دشواری های زیادی روبرو هستند زیرا ژاپن ازدواج همجنس ها را به رسمیت نمی شناسد و به این خاطر از حقوق و مزایای تضمین شده برای زوج های غیر همجنس محروم هستند. درباره واقعیت زندگی مشترک چنین زوج هایی که در اضطراب زندگی می کنند گزارش می کنیم. این برنامه اولین بار ۹ مارس ۲۰۲۲ پخش شده است.
ساکاتا ماچی (راست) و تِرسا استیگر (چپ) بیش از ۱۰ سال است که در ژاپن زندگی می کنند.
کوموری شونسوکه (چپ) و شوهرش دنی تاینگ (راست) به دلیل محدودیت های ورود به ژاپن بیش از یک سال دور از هم زندگی کرده اند.
ناگانو یاسوشی وکیل می گوید تقریبا هیچ توجهی به چالش های روبروی زوج های همجنس در ژاپن نشده است.