هدف همزیستی با پلاستیک
زباله پلاستیکی یک مشکل جهانی است و ژاپن یکی از بدترین آلاینده های پلاستیکی است. آناستاسیا موناکووا گوینده بخش روسی ما گزارش می کند که در شهر کاماکورا و سیاست «زباله پلاستیکی صفر» چه خبر است. او جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه بیوپلاستیک را دنبال می کند.
آناستاسیا موناکووا گوینده بخش روسی
جدا کردن پلاستیک از زباله ها توسط دست در یک مرکز دفع پسماند کاماکورا
پروفسور ایواتا تاداهیسا، محقق برجسته بیوپلاستیک
زباله های پلاستیکی در یک ساحل