ژاپن، خانه دوم ما

ژاپن، خانه دوم ما

مردمی از سراسر دنیا که در ژاپن ریشه دوانده اند نگاهی به زندگی خود و سختی هایی که در این جامعه با آن مواجه هستند می اندازند.

>>>این ویدیو در بخش «بر حسب تقاضا» نیز موجود است. <<<