داستان های ژاپنی - خورشید، قسمت اول
شب اعلام وضعیت اضطراری ژاپن، درد یکی از دندان های آسیاب کاهارا امانش را بریده است. او هیچ جا نمی تواند وقت دکتر دندانپزشک بگیرد و بالاخره به یک کلینیک دندان مرموز می رسد که هیچ وبسایت یا نظری از دیگر بیماران ندارد. کازاما پزشک این کلینیک می گوید که او دچار «درد جایگزین» است که از درد قلب ناشی شده است. به کاهارا گفته می شود که باید علت اصلی دردش را پیدا کند و باید با احساساتش کنار بیاید.