داستان های ژاپنی - عزیمت، قسمت چهارم
در میان بحران مالی جهانی، کوئیچی دو انتخاب پیش رو دارد، یا به یک شرکت زیرمجموعه منتقل شود یا بازنشستگی زود هنگام از شرکتی که تمام عمر کاریش را در آن گذرانه بپذیرد. در همین حال، در خانه هم باید به پسر بیکارش رسیدگی کند. کوئیچی این تفکر سنتی را دارد که پسرش حتما باید از یک دانشگاه عالی فارغ التحصیل شود و در یک شرکت بزرگ سر کار برود. او با شکاف میان خود و پسرش مواجه شده که باید در دوران فعلی گلیم خود را از آب بیرون بکشد. حالا کوئیچی که خود در معرض خطر بیکاری روبرو شده چه چیزی به پسرش خواهد گفت.