دانشجویان خارجی - آینده ژاپن
بیش از ۳۰۰ هزار دانشجوی خارجی در حال حاضر در ژاپن مشغول تحصیل هستند. اما آنها در اثر همه گیری ویروس کرونا به شدت ضربه خورده اند. این برنامه روی دانشجویان خارجی تمرکز می کند که برای فرصت های آینده تلاش می کنند،‌ با این که زندگیشان در اثر همه گیری جهانی به شدت دستخوش تغییر شده است. این برنامه اولین بار ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ پخش شده است.
شیوع ویروس کرونا زندگی تاویساک را به شدت دستخوش تغییر کرد.
دانشجویان خارجی در مدرسه زبان ژاپنی را به سبک «شیوه مرسوم جدید» یاد می گیرند.
آقای ناکامورا برای کمک به دانشجویان خارجی و به درخواست مدرسه زبان ژاپنی مصاحبه های شغلی تمرینی برگزار می کند.
این دانشجوی سابق از ویتنام اکنون برای یک شرکت محلی ژاپنی کار می کند.