صابونی که امید می بخشد
قالب های صابونی که ممکن است آنها را با میوه های یخ زده اشتباه بگیرید اکنون خیلی محبوب هستند. این صابون ها توسط کسانی که دارای معلولیت هستند درست می شوند. در یک کارخانه صابون سازی در شهر اوداوارا در استان کاناگاوا ۲۴ کارمند با معلولیت های ذهنی، روانی یا جسمی زیر یک سقف کار می کنند. آنها زحمت کارهای جدید را به جان می خرند و مهارت هایی را به دست می آورند که هیچ دستگاهی از پس آن بر نمی آید. در این برنامه شما را به داخل یک کارخانه صابون سازی کوچک می بریم که هم در کارش موفق است و هم افراد در آن با همدیگر رشد می کنند.
این برنامه اولین بار روز ۳ دسامبر ۲۰۱۹ پخش شد.
قالب های صابون با اشکال میوه ای که بسیار ظریف و واقعی به نظر می رسند
هر صابون توسط افراد دارای معلولیت با دست ساخته شده است.
کائورو کامبارا، رئیس شرکت