آیا آسمان خراش ها و کوچه های قدیمی در شیبویا با هم کنار خواهند آمد؟
منطقه شیبویای توکیو در حال بازسازی بزرگی است که ممکن است هر صد سال یک بار اتفاق بیفتد. ساختمان های بسیار بلند یکی پس از دیگری در اطراف ایستگاه شیبویا سربرآورده اند و باعث تغییر گسترده ای در این منطقه مرکزی پایتخت شده اند. آناستاسیا موناکووا، کارشناس بخش روسی ما، که می گوید شیفته چشم انداز سنتی شیبویاست از این پروژه بزرگ بازسازی گزارش می کند و تلاش می کند بفهمد آیا جنبه های قدیمی این محله حفظ خواهد شد یا خیر. این برنامه قبلا روز ۱۹ مارس ۲۰۲۰ پخش شده است.
آناستاسیا موناکووا از تقاطع اسکرمبل شیبویا که در دنیا مشهور شده گزارش می کند. پشت سر او ساختمان Shibuya Scramble Square قرار دارد، برج ۴۷ طبقه ای که در نوامبر ۲۰۱۹ تکمیل شد.
راهروی طبقه دوم به مردم اجازه می دهد بین این آسمان خراش ها حرکت کنند. وقتی که کار بازسازی تمام شود، مردم می توانند از هر طبقه ای بین زیر زمین منفی دوم تا طبقه چهارم بین این ساختمان ها حرکت کنند.
خیابان Shibuya Center-Gai در سمتی دیگر از ایستگاه است که تفاوت فاحشی با برج های آینده گرا دارد. در گوشه تصویر، توشی یوکی اونو، رئیس انجمن ترویج خیابان سنتر گای را می بینید.
تصویر رایانه ای از اطراف ایستگاه شیبویا بعد از تکمیل بازسازی در سال ۲۰۲۷.