ژاپن امروز

ژاپن امروز

این برنامه جدیدترین اطلاعات و موضوعات شامل مشکلات اجتماعی، گرایش های تجاری و فرهنگ سنتی و معاصر را ارائه می دهد و به شما کمک می کند این کشور پیچیده و مسحور کننده را بهتر درک کنید و با آن آشنا شوید.