فناوری مجازی که برای سالمندان شادی می آورد: کنتا توشیما، پیشرو در فناوری های سالمندان
ژاپن اولین کشور دنیا از لحاظ نرخ رشد پیری در جامعه است. مردم مسن که توانایی جسمیشان رو به زوال می رود معمولا روزهایشان را بدون هیچ تحریک ذهنی می گذرانند و در معرض خطر ابتلا به فراموشی قرارمی گیرند. حرکات بازتوانی برای آنها ضروری است تا توانایی های فیزیکی خود را به دست آورند اما اغلب مشاهده می شود که آنها انگیزه خود برای ادامه این تمرینات یکنواخت و کسالت آور را از دست می دهند. یک محقق با استفاده از فناوری واقعیت مجازی در تلاش برای حل این مشکل است که بسیاری از سالمندان با آن مواجه هستند. کنتا توشیما، محقق مرکز تحقیقاتی علوم و فناوری های پیشرفته دانشگاه توکیو «سفرهای واقعیت مجازی» را ابداع کرده که سالمندان را با تجربه واقعیت مجازی به وجد می آورد تا به جاهایی که از آن خاطره دارند یا مکان های مشهور سفر کنند.
کِنتا توشیما
توشیما در سراسر ژاپن رویدادهایی برگزار می کند تا تجربه «سفر واقعیت مجازی» را به مردم هدیه کند.
تصویر ۳۶۰ درجه با یک دوربین VR مجهز به شش لنز ضبط می شود.