پیامی به جهان درباره یک «بیداری» دشوار: ریوجون شیونوما، کاهن اعظم معبد بودایی جیگِنجی
شوگِندو، ریاضت در کوه، سنتی که در زمان قدیم در ژاپن آغاز شد، شامل مراسمی است که فرد روزانه ۱۶ ساعت و به مدت ۱۰۰۰ روز در کوهی با سطحی صخره ای پیاده روی می کند. ریوجون شیونوما، که ۵۱ سال دارد، دومین فردی است که در تاریخ ۱۳۰۰ ساله معبد کینپوسِن جی در استان نارا، موفق شده است که این دوره ریاضتی را به طور کامل انجام دهد. ما از او که اکنون کاهن اعظم معبد جیگِنجی است پرسیدیم که از این مراسم تزکیه نفس دشوار چه درسی آموخته است و چه پیامی برای مردم جهان دارد. این برنامه اولین بار روز ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ پخش شد.
ریوجون شیونوما، کاهن اعظم معبد جینگِجی در شهر سِندای استان میاگی
شیونوما در حال انجام مراسم «پرستش آتش مقدس»
شیونوما در حال انجام «ریاضت هزار روزه در کوه»
شیونوما در حال سخنرانی در نیویورک