داستان راکوگو: «کوبیا (سر فروش)»
در برنامه این هفته برگ سبز همکارمان سیامک بسطامی، داستان راکوگو با عنوان «کوبیا» را اجرا می‌کند. داستان در اواخر دوره اِدو و در حدود قرن نوزدهم اتفاق می‌افتد، زمانی که مردم در صلح و آرامش در ژاپن زندگی می‌کردند. اما عنوان داستان که «کوبیا» است، کمی ترسناک است. کوبیا یعنی کسی که سر مردم را می‌فروشد. پس داستان را گوش کنید تا ببینید قضیه از چه قرار است.
همچنین در مورد شمشیر ژاپنی که اکنون یکی از آثار هنری ژاپن محسوب می‌شود و در داستان هم به آن اشاره شده است، صحبت می‌کنیم.
مجریان این برنامه: مریم زرافشار و سیامک بسطامی