بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم «نقش طرحی زیبا روی تیغه یک شمشیر ژاپنی برای خدایان»
در این برنامه از اخباری که به زبان ساده ژاپنی گفته می‌شوند، با‌هم زبان ژاپنی و همچنین مطالب دیگری را درباره این کشور یاد می‌گیریم. عنوان خبری که اینبار مطرح می‌کنیم: «نقش طرحی زیبا روی تیغه یک شمشیر ژاپنی برای خدایان» است. این خبر در تاریخ ۹ اوت در وب‌سایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی این خبر عبارتند از:
日本刀 nihon-too شمشیر ژاپنی
模様 moyoo طرح، نقش
مجری این برنامه: مریم زرافشار