«بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» آزمایش فناوری تبدیل سخن به متن برای المپیک ناشنوایان
در برنامه «بیایید از اخبار، زبان ژاپنی بیاموزیم» از اخباری که به زبان ساده ژاپنی پخش می‌شود، زبان ژاپنی و چیزهای دیگر درباره کشور ژاپن را یاد می‌گیریم.
عنوان خبر این قسمت این است «آزمایش فناوری تبدیل سخن به متن برای المپیک ناشنوایان» این خبر در ۷ فوریه در وبسایت NEWS WEB EASY منتشر شد. کلمات کلیدی عبارتند از: 障害(しょうがい)shougai معلولیت یا ناتوانی، 手話(しゅわ)shuwa زبان اشاره یا زبان ناشنوایان. ناهید، مجری این برنامه، همچنین درباره دیدار اخیرش از یک پارک گل که اخیرا در بین خارجی‌ها محبوبیت زیادی پیدا کرده، صحبت می‌کند.
ناهید نیکزاد مجری این برنامه