راکوگوی «گونبه تانوکی» و ارتباط بین ژاپنی‌ها و تانوکی - ویژه برنامه، قسمت اول
در قسمت اول ویژه برنامه پایان سال و شروع سال جدید یک نمایش راکوگو را می‌شنوید. راکوگو سبک قصه‌گویی سنتی ژاپنی است. داستان «گونبه تانوکی» را همکارمان مهرداد صادق‌زاده به سبک راکوگو اجرا می‌کند. همچنین درباره «تانوکی» (سگ‌راکون)، یکی از شخصیت‌های اصلی در این داستان راکوگو، صحبت می‌کنیم و برایتان از ارتباط بین تانوکی با مردم ژاپن در قدیم و جایگاه آن در فرهنگ این کشور می‌گوییم.
تانوکی یا سگ‌راکون ژاپنی
مجریان این برنامه: مریم زرافشار و مهرداد صادق‌زاده