خبرهای داغ از ژاپن: تغییرات عمده در دیدگاه جوانان نسبت به ازدواج و فرزندآوری / آیا استانداری‌ها می‌توانند ساعت بازی‌ کامپیوتری فرزندمان را محدود کنند؟
ناهید و مهرداد درباره موضوعات داغ اخیر در ژاپن صحبت کردند. در یک نظرسنجی اخیر درصد مردان و زنان مجردی که پاسخ دادند «من هرگز ازدواج نخواهم کرد» به ترتیب به ۱۷ و ۱۴ درصد رسیده است که یک رکورد محسوب می‌شود. درصد زنان مجردی که پاسخ دادند «زنان بعد از ازدواج باید بچه‌دار بشوند» کاهش یافته و به میزان بی‌سابقه‌ی ۳۶ درصد رسیده است. ناهید تاکید داشت که بچه‌داری یکی از سخت‌ترین کارها است، اما لذت خودش را هم دارد.

دو سال پیش، استانداری کاگاوا با تصویب قوانین و مقرراتی والدین را ملزم به محدود کردن مدت انجام بازی‌های کامپیوتری در هر روز توسط فرزندانشان کرد. طی محاکمه‌ای که اخیرا برگزار شد، دادگاه حکم کرد که اعمال این قوانین و مقررات منافاتی با قانون اساسی ندارد. ناهید و مهرداد درباره مزایا و معایب این قانون گفتگو‌ کردند. ناهید عقیده داشت که محدودیت‌ها باید بر سازندگان بازی‌های کامپیوتری اعمال شوند. مهرداد گفت که این قانون به والدین کمک می‌کند تا فرزندانشان از آنها حرف‌شنوی داشته باشند..
مهرداد صادق‌زاده و ناهید نیکزاد