ویژه برنامه تابستانی راکوگو - داستان‌های ترسناک در فصل تابستان (۱)
در ژاپن رسم است که در فصل تابستان با شنیدن قصه‌های ترسناک مردم احساس خنکی می‌کنند! این بار، به عنوان یک ویژه برنامه تابستانی راکوگو، قسمت اول از «فانوس گل صدتومانی» را خواهیم گفت، یکی از داستان‌های کلاسیک جدی و ترسناک راکوگو که به قصه‌های ارواح یا «کایدان‌باناشی» معروف هستند.
مجریان این قسمت: علی نورانی و مریم زرافشار