خبر خوب برای گربه‌دوستان! افزایش محبوبیت گربه‌های خانگی در ژاپن
گربه‌ها پرشمارترین حیوان خانگی در ژاپن هستند. در این قسمت، درباره وضعیت گربه‌ها و حیوانات خانگی در ژاپن صحبت می‌کنیم. نتایج یک تحقیق بسیار جالب در مورد یادگیری زبان انسان در گربه‌ها را هم مرور می کنیم.
گربه‌های خیابانی نجات یافته مشغول بازی در منزل صاحب جدیدشان. اخیرا تعداد افرادی که در ژاپن گربه‌های آزاردیده یا نجات داده شده را قبول می‌کنند رو به افزایش بوده است.
مجریان این قسمت: علی نورانی و ناهید نیکزاد