یوکای - موجودات خیالی ترسناک ولی جذاب و آشنا برای مردم ژاپن
یوکای دقیقا چیست؟ در این برنامه یوکای ها را با چند مثال قدیمی و جدید از آنها معرفی می کنیم، موجوداتی که قرار است ترسناک باشند ولی کودکان آنها را دوست دارند. همچنین، درباره رابطه یوکای ها با مردم ژاپن هم صحبت می کنیم.
«سوکی ماموری» یک یوکای است که به تازگی خلق شده تا توجه بچه ها را در ایستگاه های قطار جلب کند و از سقوط آنها در شکاف بین قطار و لبه سکوی ایستگاه جلوگیری کند.
یکی از یوکای هایی که در ژاپن اخیرا بسیار توجه مردم را جلب کرد «آمابیه» بود. موجودی خیالی که در اواخر دوره ادو (قرن ۱۹) نقاشی شده است.
مجریان این قسمت: علی نورانی و مریم زرافشار